Latest News

Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

Διαζύγιο-εξπρές σε μισή ώρα με μια υπογραφή στον συμβολαιογράφο.

Σε κάτι λιγότερο από μισή ώρα θα ολοκληρώνεται η διαδικασία για συναινετικό διαζύγιο. Μάλιστα, οι ενδιαφερόμενοι δεν θα χρειάζεται καν να πάνε στο δικαστήριο – αρκεί να έχουν συνήγορο.
 

Διαβάστε τι προβλέπεται σε διάταξη σχεδίου νόμου η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση

Παλαιότερα όλα ήταν πιο δύσκολα αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα, το κομμάτι «διαζύγιο», ακόμα και όταν επρόκειτο για μια κοινή συμφωνία λύσης ενός γάμου. 

Η δυσκολία δεν εστιαζόταν αποκλειστικά στην απόφαση και στο ηθικό δίλημμα που σχετίζεται με μια τέτοια απόφαση, αλλά στο καθαρά πρακτικό και γραφειοκρατικό μέρος: οι σύζυγοι, για να χωρίσουν από κλίνης και οικογενειακής μερίδος στο δημοτολόγιο, έπρεπε να δαπανήσουν ώρες από τη ζωή τους, μέχρι να τακτοποιήσουν όλη την ανάλογη χαρτούρα. Λες και ο νομοθέτης έθετε δυσκολίες προκειμένου να μη χωρίζουν τα ζευγάρια.

Πλέον, όμως, όλα αυτά -πάντα στην περίπτωση ενός συναινετικού διαζυγίου- αλλάζουν, αφού η έκδοσή του θα γίνεται γρήγορα και φθηνά και οι πρώην σύζυγοι θα ρυθμίζουν τα θέματα διατροφής και γονικής μέριμνας με μια συμβολαιογραφική πράξη. Αυτό προβλέπεται σε διάταξη σχεδίου νόμου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Σταύρο Κοντονή.

Για την ακρίβεια, σε κάτι λιγότερο από μισή ώρα θα ολοκληρώνεται η διαδικασία για συναινετικό διαζύγιο. Μάλιστα, οι ενδιαφερόμενοι δεν θα χρειάζεται καν να πάνε στο δικαστήριο. Επιπλέον, οι σχετικές δικαστικές διαδικασίες που ισχύουν θα καταργηθούν. Αρμόδιος για τη λύση του γάμου θα είναι, στο εξής, ο συμβολαιογράφος ο οποίος θα εκδίδει την απαραίτητη συμβολαιογραφική πράξη, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις. Το σημαντικό είναι ότι εκτός από το διαζύγιο ενώπιον συμβολαιογράφου με συμβόλαιο θα ρυθμίζονται με κοινή συμφωνία τα οποία αποτελούν απότοκες συνέπειες ενός διαζυγίου.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, με συμβολαιογραφική πράξη θα ορίζονται και θα συμφωνούνται θέματα επιμέλειας των τέκνων, επικοινωνίας των διαζευγμένων γονέων αλλά και της διατροφής.

Κρίσιμο είναι το σημείο των νέων ρυθμίσεων που επιβάλλει να παρίσταται συνήγορος και για τις δύο πλευρές, ώστε να υπάρχει πλήρης προστασία και συμβουλευτική υποστήριξη σε νομοθετικά θέματα τα οποία -αυτονοήτως- υπάρχουν σε τέτοιες περιπτώσεις.

Τι προβλέπεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο

-Το ζευγάρι υπογράφει έγγραφη συμφωνία λύσης του γάμου παρουσία δικηγόρου

-Η έγγραφη συμφωνία μπορεί να γίνεται και δια πληρεξούσιου δικηγόρου χωρίς την παρουσία των συζύγων.

-Αν υπάρχουν παιδιά θα πρέπει με την έγγραφη συμφωνία να ρυθμίζονται και τα θέματα επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας.

-Η λύση του γάμου θα συντάσσεται από συμβολαιογράφο την οποία θα υπογράφουν οι πρώην σύζυγοι και οι δικηγόροι τους.

loading...
-Η λύση του γάμου θα επέρχεται με την κατάθεση του αντιγράφου του εγγράφου λύσης στον ληξίαρχο.

Αναλυτικά το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο

Αρθρο 22

Διατάξεις για το συναινετικό διαζύγιο

Το άρθρο 1438 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο γάμος μπορεί να λυθεί με διαζύγιο το οποίο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή με συμφωνία των συζύγων όπως ορίζεται στο άρθρο 1441».

Το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν το γάμο τους. Η συμφωνία αυτή συνάπτεται μεταξύ των συζύγων με την παρουσία πληρεξούσιου δικηγόρου για καθέναν από αυτούς και υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.

Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται η επιμέλεια των τέκνων, η επικοινωνία με αυτά καθώς και η διατροφή τους, κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, με την ίδια ή με άλλη έγγραφη συμφωνία των συζύγων, που υπογράφεται κατά τα ανωτέρω και ισχύει για δύο έτη τουλάχιστον.

Η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και η συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανήλικων τέκνων υποβάλλονται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του καθενός συζύγου, μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια ή τα ιδιωτικά έγγραφα, σε συμβολαιογράφο.

Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τη συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνον οι τελευταίοι, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο.

Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της πράξης. Όταν η βεβαίωση αφορά στην επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων, η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά τη λήξη ισχύος της κατά τα ανωτέρω επικυρωμένης συμφωνίας, με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία μπορεί να ρυθμίζεται η επιμέλεια των τέκνων, η επικοινωνία με αυτά καθώς και η διατροφή αυτών για περαιτέρω χρονικό διάστημα.

Η λύση του γάμου επέρχεται από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου που περιέχει τη συμφωνία στον ληξίαρχο όπου έχει καταχωριστεί και η σύστασή του».


loading...
« PREV
NEXT »